THÔNG BÁO HỌP PHHS

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THÔNG BÁO HỌP PHHS KHỐI 8 VÀ KHỐI 9 TẠI LỚP VÀO LÚC 7 GIỜ 30 PHÚT ; KHỐI 6 VÀ KHỐI 7 TẠI LỚP VÀO LÚC 14 GIỜ NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2014.